Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

1985 3f73 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
2002 a072 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
2012 4272 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
2017 4af1 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

August 14 2016

3466 af73 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
3494 a91b 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
3501 411f 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
3503 b314 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
3688 37bc 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

August 09 2016

4467 cb40 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

August 04 2016

August 01 2016

7613 424f 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
7595 c140 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
7597 800a 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

July 17 2016

Nie mogłem spać, bo wiem, że to już koniec Nie czuję już goryczy, bo  łączyło nas coś prawdziwego I jeśli kiedyś w odległej przyszłości spotkamy się w innym życiu uśmiechnę się z radości i wspomnę nasze lato pod drzewami, uczenie się siebie, dorastanie w miłości...
— K.M.S
Reposted fromte-quiero te-quiero

June 30 2016

0429 862f 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
0430 f6b7 420
Haider Ackermann 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

June 20 2016

5971 61e3 420
Reposted fromniefajna niefajna

June 19 2016

4348 790e 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
4363 fb48 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl